loader image

תנאי שימוש באתר

הוראות ותנאי השימוש באתר האינטרנט "גבי בר" ("GABI BAR")

 

השימוש באתר ובתכניו כפוף לאישור תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

כללי

 1. תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן , גם לנשים.
 2. גולש יקר אנא קרא את הוראות והתנאים הכתובים בתקנון זה, כמו גם בתקנון הרכישה, באופן יסודי לפני השימוש באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר"); יש לקרוא בקפדנות וביסודיות גם את תנאי השימוש של מערכת הזמנת הסדנאות, ו/או כל הזמנה אחרת המשולבות באתר, לפני השימוש במערכות אלו.
 3. ברוך הבא להוראות ותנאי השימוש באתר "גבי בר" (בכתובת https://gabibar.com), (להלן: "האתר").
 4. האתר הינו פרטי, המיועד לשימוש הגולשים ברשת האינטרנט – בבעלות הגב' גבריאלה בר יפה, (להלן: "גבי"); באתר נמכרים מוצרים כגון: קורסים דיגיטליים בנושאי שיווק, מפגשים אישיים, טיפים בנושאים שיווקיים, המלצות בנושאי שיווק ועוד.
 5. פרטי התקשרות: גבריאלה בר יפה , פלורנטין 43, ת"א, מייל: [email protected] טלפון: 054-6417486.
 6. למען הסר ספק אציין כי על ידי כניסה ו/או שימוש באתר זה, אתה, המשתמש, נחשב כאילו הסכמת למלא אחר הוראות ותנאי השימוש המפורטים להלן ולהיות מחויב על פיהם.
 7. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאים אלו בכל עת, ללא צורך בהודעה. כל שינוי בתנאים אלו יופיע באתר. כאשר הינך נכנס לאתר זה ו/או עושה שימוש בו לאחר שבוצעו שינויים כלשהם בתנאים, הינך מסכים שגם אותם שינויים בתנאים יחייבו אותך.
 8. האתר עושה מאמץ ניכר כדי להציג לך מידע מעודכן הכולל נתונים מדויקים ואמינים, וכי האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים ועדכונים כולל הוספת מידע בכל זמן ללא הודעה מוקדמת.
 9. האתר אינו מתחייב כי המידע באתר יהיה מדויק נכון, עדכני ושלם. בנוסף האתר יכול להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. האתר אינו מקבל על עצמו כל אחריות לעדכון האתר על מנת לשמור על עדכניות המידע או כדי להבטיח את הדיוק או השלמות של מידע כלשהו שפורסם.
 10. משכך, עליך לוודא שכל מידע המפורסם מדויק עבורך, לפני קבלת החלטה מסוג כלשהי הנוגעת לנושאים ו/או לשירותים ו/או לעניינים אחרים כלשהם המתוארים באתר זה, וכי האתר מסיר מעצמו כל התחייבות וחיובים לגבי התכנים והשירותים.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. הגב' גבריאלה בר יפה הינה הבעלים הבלעדיים של כל התכנים באתר וכל המידע הכלול בו לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל הפטנטים הישימים, הסימנים המסחריים, סמלי הלוגו, והתמונות המוצגות באתר, זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות הנוגעות לכל האמור לעיל, או שניתנה לגבי בר, הזכות להשתמש בחומרים אלו למטרת אתר האינטרנט.
 2. כל העושה שימוש במידע ובתכנים הקיימים באתר, עושה זאת על אחריותו האישית בלבד ובכפוף להנחיות באתר, וכי והתכנים מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי של השגת מידע.
 3. למען הסר ספק, המידע הינו לשימושך הפרטי האישי, וכי אינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע ללא הסכמה מראש ובכתב מאת בעלת האתר.
 4. בהתאם לדיני זכויות היוצרים במדינת ישראל, זכויות היוצרים למידע באתר זה וכן במוצרים הנמכרים דרכו שייכם לגב' גבריאלה בר יפה, ולה בלבד, וכי זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על הטקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה וכל יישום תוכנה המשולב באתר (להלן: "החומר המוגן") אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
 5. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן, וכי המצטט חייב לציין את המקור הציטוט.
 6. חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
 7. כל העושה שימוש במידע ובתכנים הניתנים להורדה – כולל מדריכים, צ׳קליסטים, חוברות עבודה (״דפי מיקוד״), קורסים דיגיטלים, הדרכות מוקלטות וקטעי אודיו וודיו – מוענק לו רשיון לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, מוגבל למטרות אישיות בלבד. אינך רשאי להקצות או להעביר מוצרים דיגיטליים אלה לכל אדם אחר ללא הסכמתה המפורשת בכתב של הגב׳ גבריאלה בר יפה. הגב׳ גבריאלה בר יפה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לספק לך מוצרים ו/או שירותים בכל עת מכל סיבה שהיא. 
 8. אלא אם נקבע אחרת, אתה מאשר ומסכים שאין לך זכות לשנות, לערוך, להעתיק, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות של, לשנות, למכור, ליצור יצירות נגזרות של, לשפר או בכל דרך לנצל כל אחד מהמוצרים (כולל מוצרים דיגיטליים) בכל דרך שהיא למעט באישורה של הגב׳ גבריאלה בר יפה.

אחריות לנזקים

19. הגב' גבראילה בר יפה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, גם אם מי מהמוזכרים לעיל קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.

20. למען הסר ספק, למשתמשי האתר לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או כלפי הגב' גבריאלה בר יפה וכי אינה אחראית לכל תוכן הנשלח ו/או הנכלל באתר על –ידי צד שלישי כלשהו.

21. מודגש כי הגב' גבראילה בר יפה אינה יועצת עסקית או פיננסית, ו/או בעל כל הסמכה עסקית ו/או בכלל, ומשכך, כל העושה שימוש בסדנאות, ליוויים וקורסים – באחריותו האישית בלבד.

22. כל גולש באתר נותן הוא הסכמתו לכך המוזכרים בסעיף קודם אינם נושאים באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.

 

אבטחת מידע

23בעלת האתר, ו/או מפעיליו, עושים שימוש באמצעים לאבטחת המידע באתר ובמערכות המשולבות בו, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כמו גם תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.

24. למען הסר ספק, כידוע, קיים סיכון של חדירה למערכות האתר, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות המערכות המשמשות את האתר. יובהר, כי חדירה כאמור מהווה עבירה פלילית.

25. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי האתר ו/או לחדור למערכות האבטחה המגנות על המידע באתר או לסייע בפעולות כאמור.

26. האתר יהיה פטור מכל אחריות לכל נזק שיגרם עקב חדירה כאמור, לרבות העברת המידע לצד שלישי כלשהו, ו/או שיבושו, וכי אין האתר אחראי לכל נזק שייגרם לגולש, ו/או למתעניין, ו/או למזמין בעקבות גלישתו באתר או בעקבות הורדת חומר/נתונים/ מידע מהאתר.

שמירת סודיות

27. האתר מתחייב לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת השימוש בו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כמו גם תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017 ואתה נותן הסכמתך לשימוש זה.

28. בעת ביצוע פעולה פעולת רכישה באתר יידרש הרוכש להזין למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

29. אדגיש ואציין כי הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכי כנגד מגיש פרטים כוזבים יינקטו הליכים משפטיים. בחתימה על הסכם זה, הינך מאשר לאתר לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע.

30. האתר רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שיאספו אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך שיפור השירותים שהאתר מציע, ליצירת קשר איתך וכי מידע זה לא יזהה אותך אישית.

31. למען הסר ספק, הדין החל על השימוש באתר, בשירותים ובסדנאות, לרבות על תנאים אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו בלבד.

32. הגב' גבריאלה בר יפה תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב.

33. תקשורת אלקטרונית וחתימות אלקטרוניות – אתה מאשר ומסכים שאתה תהיה מחויב לכל אישור, קבלה או הסכם המועברים דרך האתר שלנו, לרבות אך לא רק כל הסכמה שתספק לקבלת הודעות מאיתנו. בנוסף, אתה מאשר ומסכים שכאשר אתה לוחץ על או מסמן "מסכימ/ה", "מאשר/ת", או אפשרויות לחיצה או סימון אחרות בנוסח דומה באמצעים אלקטרוניים, באמצעות מכשיר אלקטרוני כגון הטלפון הנייד, הטאבלט, שולחן העבודה, המחשב הנייד או כל מכשיר אחר המסוגל לאפשר לך ללחוץ או לסמן, הסכמתך ו/או הסכמתך יהיו מחייבות וניתנות לאכיפה וייחשבו כיעילים כאילו כתבת את חתימתך ביד.

 
יצירת חשבון משתמש
34. כדי לבצע הזמנות ולגשת לחלק ממוצרי האתר, ייתכן שיהיה עליך לרשום חשבון. המשמעות היא שתצטרך למסור לנו מידע מדויק, כולל שמך, שם העסק שלך, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון תקפים, ועליך להיות בן 18 לפחות. אתה מתחייב שכל מידע שאתה מספק במהלך תהליך הגדרת החשבון נכון בזמן שאתה מספק את המידע וכי תעדכן מידע אם יהיו שינויים כלשהם. אתה תישאר האחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת בחשבונך (כולל הזמנות שבוצעו בחשבונך), לכן שמור על אבטחת סיסמת החשבון שלך.
הגב׳ גבריאלה בר יפה שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לבטל את חשבונך בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אם תפר תנאי כלשהו של התנאים או החוק החל או כאשר התנהגותך משפיעה על המוניטין שלה.
 

מוצרים דיגיטלים

35. כאשר אתה מוריד או רוכש את המוצרים הדיגיטליים באתר, מוענק לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, לגשת ולהשתמש במוצרים הדיגיטליים לשימושך האישי. אינך רשאי להקצות או להעביר את המוצרים הדיגיטליים לכל אדם אחר ללא הסכמת המפורשת בכתב מהגב׳ גבריאלה בר יפה. הגב׳ גבריאלה בר יפה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לספק לך את המוצרים בכל עת מכל סיבה שהיא.

36. לאחר אישור התשלום עבור המוצר הדיגיטלי שלך, תהיה לך אפשרות להוריד אותו וכל האחריות לתחזוקת כל עותקי תוכן שהורדו בתוך המוצר הדיגיטלי תועבר אליך. הגב׳ גבריאלה בר יפה לא תהיה אחראית לכל בעיה עם המוצר הדיגיטלי לאחר הורדתו. למעט כפי שצוין אחרת במפורש, אין לך זכות לשנות, לערוך, להעתיק, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות של, לשנות, למכור, לשפר או בכל דרך לנצל כל אחד מהמוצרים הדיגיטליים בכל דרך שהיא. מכל סוג שהוא למעט באישורה בכתב מהגב׳ גבריאלה בר יפה.

מחירים ותשלומים

37. כל המחירים הם בשקל ישראלי. המחירים המצוינים באתר עשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת. רכישות יחויבו במחיר שהיה בתוקף במועד אימות הזמנתך.

38. הגב׳ גבריאלה בר יפה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לשנות או להפסיק את המוצר או השירות ללא הודעה מוקדמת בכל עת. לא נישא באחריות כלפיך, או כלפי צד שלישי, לכל שינוי, שינוי מחיר, השעיה או הפסקה של המוצר או השירות.

39. הגב׳ גבראילה בר יפה עשויה לספק מעת לעת מוצרים ו/או שירותים בהנחה. ניתן להשתמש רק בקוד הנחה אחד בכל רכישה. הגב׳ גבראילה בר יפה שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לבטל כל הזמנה שבה מוסף יותר מקוד הנחה אחד.הגב׳ גבראילה בר יפה מאפשרת לך להשתמש בקודי הנחה אך ורק על פי התנאים וההגבלות שלפיהם הם הונפקו, אשר, בין היתר, עשויים לכלול תנאים הנוגעים לזכאותך להשתמש בהם וערך הזמנה מקסימלי. לא ניתן להשתמש בקודי הנחה ו/או שוברים בשילוב עם כל מבצע או מבצע אחר.

   40. הגב׳ גבראילה בר יפה מציעה את האפשרות לשלם עבור המוצרים ו/או השירותים שלנו באמצעות כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר כפי שמצוין. אתה מאשר ומסכים לבצע תשלומים בזמן ומלואם עבור המוצרים ו/או השירותים שנרכשו. כאשר אתה משתמש בכרטיס אשראי, אתה מתחייב שיש לך את הזכויות והסמכות הדרושות להשתמש בכרטיס האשראי הזה. אתה מאשר לנו לחייב באופן אוטומטי את כרטיס האשראי הרשום עבור כל יתרת התשלום החייבת ומסכים לשמור את כל פרטי החיוב עדכניים בכל עת. אם לא תבצע תשלום או שהתשלום נדחה מכל סיבה שהיא, הגב׳ גבראילה בר יפה עשויה לבטל את הגישה שלך למוצרים או לשירותים.

ביטולים

41. אתה מאשר שהגב׳ גבריאלה בר יפה אחראית לכל הפרה של חוזה של צד שלישי או כל חוזה מול ספק לשירותים, לרבות במידה שמשמעות הדבר היא שהשירותים לא ימשיכו.

42. כאשר אירוע כוח עליון מחייב ביטול או דחיה של חלק כלשהו מהשירותים של הגב׳ גבריאלה בר יפה, אתה מאשר שלא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מכך.

43. ברגע שההרשמה שלך לאחד הקורסים או לליווי אישי יבוטל, זה יביא לביטול לאלתר כל הרישיונות שניתנו לך להשתמש בחומר שסופק לך על פי תנאי שימוש אלה או כל הסכם אחר. תחדל לאלתר להשתמש בחומר ותשמיד את כל העותקים של המידע שנמסר לך, לרבות ללא הגבלה: הקלטות וידאו, הקלטות אודיו, טפסים, תבניות, מצגות, קבוצות מדיה חברתיות מוגבלות לחברים משלמים ועוד.

אחריות להחזר כספי

44. למכירה של מוצרים מסוימים, מסופקים אחריות להחזר כספי. אותה ערבות להחזר הכסף כפופה לתנאים הבאים, למעט במידה שהתנאים של מוצר או שירות ספציפיים קובעים אחרת.

45. לגבי כל רכישה, עליך לבקש את כספך בחזרה תוך 7 ימים מרגע הרכישה. תוכל לבקש את כספך בחזרה באמצעות דוא"ל [email protected] בלבד. הודעת דוא"ל זו חייבת להכיל מידע על המוצר שרכשת, תאריך הרכישה והדוא"ל והשם המשויכים לכל רכישה כזו. לחלק מהשירותים הינך נדרש להגיש הוכחה לכך שסיימת עבודה כלשהי או שעמדת בדרישות אחרות (כל הפרטים מוצהרים תחת ״שאלות ותשובות״ בדף ההרשמה/דף הנחיתה של אותו שירות או מוצר)

46. עם הקביעה כי אתה זכאי להחזר על פי מדיניות זו, החברה GABI BAR תוציא מיידית הוראה למעבד התשלומים שלה להנפיק את ההחזר. החברה אינה שולטת במעבד התשלומים שלה ולא תוכל לזרז החזרים כלשהם.

47. אם תקבל החזר כספי על כל רכישה, הדבר יביא לביטול מיידי של כל הרישיונות שניתנו לך להשתמש בחומר שסופק לך במסגרת תנאי שימוש אלה או כל הסכם אחר. תחדל לאלתר להשתמש בחומר ותשמיד את כל העותקים של המידע שנמסר לך, לרבות ללא הגבלה: הקלטות וידאו, הקלטות אודיו, טפסים, תבניות, מצגות, קבוצות מדיה חברתיות מוגבלות לחברים משלמים ועוד.

עדויות והצלחות

48. באתר GABI BAR, מוצגים דוגמאות מהחיים האמיתיים ותובנות לגבי חוויותיהם של לקוחות ו/או חברי קהילה עם המוצרים ו/או השירותים למטרות המחשה בלבד. כל התוצאות המוצגות מדגימות למשתמשים מה יכול להיות אפשרי, אך אינן נועדו לייצג או להבטיח שכל המשתמשים הנוכחיים או העתידיים של התוכניות, הקורסים, המוצרים ו/או השירותים שלנו ישיגו תוצאות זהות או דומות.

49. כאשר סיפקת המלצות (בכל פורמט), אתה מאשר כי אנו עשויים להשתמש בהן יחד עם הפניה אליך באתר ובערוצי המדיה החברתית שלנו, או בכל דרך אחרת, למטרות קידום מכירות ואחרות לפי שיקול דעתה של הגב׳ גבריאלה בר יפה.

אי ערובה לתוצאות

50. כפי שמפורט ביתר תנאי השימוש באתר, אתה מסכים שלא נתנו כל ערבויות לגבי התוצאות של נקיטת פעולה כלשהי, בין אם מומלצת באתר זה ובין אם לאו. הגב׳ גבריאלה בר יפה מספקת משאבים לימודיים ומידע שנועדו לעזור למשתמשים באתר זה להצליח. בכל זאת אתה מכיר בכך שההצלחה או אי ההצלחה הסופי שלך יהיו תוצאה של המאמצים שלך, המצב הספציפי שלך, ואינספור נסיבות אחרות שאינן בשליטתה ו/או ידיעת החברה GABI BAR ו/או הגב׳ גבריאלה בר יפה. אתה גם מכיר בכך שתוצאות קודמות אינן מבטיחות תוצאה דומה. לפיכך, התוצאות שהושגו על ידי אחרים – בין אם לקוחות החברה ובין אם אחרת – תוך יישום העקרונות המפורטים באתר או בקישורים לאתרים בהם מאוחסנים הקורסים אינן ערובה לכך שאתה או כל אדם או גוף אחר תוכל להשיג תוצאות דומות.

קישורים

51. באתר נמצאים קישורים (Links) לאתרים אחרים, ו/או סרטונים, ו/או קטעי קול, ו/או כל מידע בפורמט אחר, וכי הם ניתנים כשירות מידע לגולש. קישורים אלו עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתם של מקורות המידע, ומשכך קישורים אל אתר האינטרנט הזה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי בעלת האתר, ו/או מפעילו לגבי אותם אתרים, ו/או התכנים אחרים.

52. במילים אחרות, אין לבעלת האתר, ו/או למפעילו כל אחריות, שליטה או זכויות לתוכן החומר הנמצא באתרים אלו, וכי המידע הינו באחריותו הבלעדית של מקור המידע/האתר שממנו ו/או אליו קושר.

53. חומרים אלו נבדקו בזמן הקישור לאחר, ולא נבדקים על בסיס יומי, ומשכך יובהר כי המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית בלבד של בעלי האתרים המקושרים.

שירות לקוחות

54. לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי גבי בר, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות בטלפון 054-6417486, או בדואר אלקטרוני [email protected]. גבי בר תשמח לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה.

שונות

55. הגב' גבריאלה בר יפה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה שלה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי גבריאלה בר יפה בקשר לכך.

56. רישומי המחשב של הגב' גבריאלה בר יפה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח הלקוח אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של הלקוח תיחשב כנעשתה על-ידי הלקוח עצמו.

57. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב או בהרצליה, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

58. הגב' גבריאלה בר יפה רשאית לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.

דילוג לתוכן